แผนงานยุวชนสร้างชาติ

1. โครงการ บัณฑิตอาสา
2. โครงการยุวชนอาสา
3. โครงการกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น

Download เอกสารโครงการ

ปรัชญาของแผนงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาส และอนาคต ที่มีพันธกิจหลัก คือ การสร้างและเตรียม “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ เพื่อรองรับความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะยุวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่ต้องการ “พื้นที่ทางความคิด” และ “โอกาส” ในการปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถในชีวิตจริง

แผนงานยุวชนสร้างชาติจึงถือเป็นวาระแห่งชาติที่เน้นการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้เอื้อต่อการจัดระบบนิเวศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคสมัยใหม่ กล่าวคือ มีชุมชนเป็นฐาน ลดเวลาเรียนในชั้นเรียน และเน้นการฝึกปฏิบัติ ผ่าน 3 โครงการ คือ

  • 1. โครงการยุวชนอาสา กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษาปี 3-4 ที่เรียนรู้ในชุมชน 1 ภาคเรียน (4-5 เดือน) ร่วมทำงานกับชาวบ้านเป็นทีม ๆ ละ 8-10 คน คละสาขา (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์)และได้รับหน่วยกิตเทียบเท่าการเรียนในชั้นเรียนทั้งภาคเรียน จำนวนเป้าหมาย 10,000 คนภายในปี 2563
  • 2. โครงการบัณฑิตอาสา กลุ่มเป้าหมาย คือ บัณฑิตที่จบปริญญาตรีไม่เกิน 5 ปี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน 12 เดือนเป็นทีม ๆ ละ 5 คน คละสาขา จำนวนเป้าหมาย 50,000 คนภายในปี 2563
  • 3. กองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ไม่จำกัดสาขา สามารถเสนอแนวคิดการประกอบธุรกิจสมัยใหม่และทดลองจัดตั้ง Start-up โดยผ่านกระบวนการ Coaching/Mentoring จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ และภาคีเครือข่าย และจะได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น โดยมีจำนวนเป้าหมาย 50,000 คนภายในปี 2563

คณะกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษา

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ อว.

ผศ.วลัยพร รัตนเศรษฐ

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์

นางอรสา ภาววิมล

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ


คณะกรรมการ

ศ.ศุภชัย ปทุมนากูล

ประธานกรรมการ

รศ.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

รองประธานกรรมการ

ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

กรรมการ

นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล

กรรมการ

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์

กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

กรรมการ

นายดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด

กรรมการ

นายสุทัศน์ วีสกุล

กรรมการ

นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว

กรรมการ

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการ

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

กรรมการ

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์

กรรมการ

นายวิเชียร สุขสร้อย

กรรมการ

นางสาวอาภากร สุขปัญญา

กรรมการ

นางวนิดา บุญนาคค้า

กรรมการและเลขานุการ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวทิพวัลย์ เวชชกัณย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ