ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

342
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

118
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC)

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

83
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

55
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินค่าความไม่แน่นอนสำหรับการทดสอบ ทางเคมี

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

29
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบเครื่องแก้ว

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

35
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบนาฬิกาจับเวลาแบบ Digital

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

27
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจสอบความใช้ได้ของผลและวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

23
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการ

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

22
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เทคนิคการใช้งาน การทวนสอบผลการสอบเทียบ และการตรวจสอบด้วยตนเอง สำหรับ Micro Pipette (Piston Pipette)

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

18
จำนวนผู้ที่เข้าชม
GHPs & HACCP Revision 5 Requirement and Implementation

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

51
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

21
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

7
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดการบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

26
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

14
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 22000:2018 (Food safety management system: New Version)

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

4
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 22000:2018 (Food safety management system: New Version))

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

2
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การบริหารความเสี่ยง

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 37,450.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

11
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

10
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม:

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

11
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม