หลักสูตรในเดือน มกราคม
การประยุกต์ใช้ GHPsและ HACCP Version 2020 (ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 26/01/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 21 ม.ค. 2565

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 4

91
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กุมภาพันธ์
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม: 01/02/2565 - 02/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 28 ม.ค. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 3

57
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017(ครั้งที่ 3)

วันที่จัดฝึกอบรม: 03/02/2565 - 04/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 28 ม.ค. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 35 / 4

48
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม: 08/02/2565 - 09/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 01 ก.พ. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

21
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจสอบระหว่างใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Intermediate Check for Calibration Laboratory) รุ่น 2(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 04 ก.พ. 2565

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

51
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017(ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/02/2565 - 24/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 ก.พ. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 17

93
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มีนาคม
การบริหารความเสี่ยง(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 08/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 07 มี.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 7

100
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดและเทคนิคด้านระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 21 มี.ค. 2565

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

6
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน เมษายน
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 19/04/2565 - 20/04/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 เม.ย. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

1
จำนวนผู้ที่เข้าชม
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 29/04/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 22 เม.ย. 2565

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

33
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน พฤษภาคม
การประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร และการจัดการความปลอดภัยอาหาร

วันที่จัดฝึกอบรม: 12/05/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 29 เม.ย. 2565

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

3
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม