ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

342
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

118
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC)

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

83
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

55
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินค่าความไม่แน่นอนสำหรับการทดสอบ ทางเคมี

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

29
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจสอบความใช้ได้ของผลและวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

23
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการ

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

22
จำนวนผู้ที่เข้าชม
GHPs & HACCP Revision 5 Requirement and Implementation

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

51
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

21
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดการบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

26
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

14
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 22000:2018 (Food safety management system: New Version)

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

4
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 22000:2018 (Food safety management system: New Version))

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

2
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การบริหารความเสี่ยง

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 37,450.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

11
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

10
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

11
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน ธันวาคม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 02/12/2564 - 03/12/2564

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 26 พ.ย. 2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

14
จำนวนผู้ที่เข้าชม
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 17/12/2564

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 10 ธ.ค. 2564

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

16
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 21/12/2564 - 22/12/2564

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 17 ธ.ค. 2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 50 / 6

38
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มกราคม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017(ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 10/01/2565 - 11/01/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 07 ม.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 3

50
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม